Elkonin

Trénink jazykových schopností podle Elkonina​

Otevíráme přihlašování na kurzy pro školní rok 2024/ 2025

Kdy: Úterý 14.30 – 15.30 hod.

Začátek kurzu: 8. 10. 2024

Délka kurzu: 33 lekcí

Kde: Poliklinika Starý Lískovec, Brno 

(Logosvět s.r.o., dveře č. 121) 

V případě většího zájmu otevřeme dvě skupinky. V jedné skupince je max. 5 dětí.

Cena: 8910 Kč za 33 lekcí + 380 Kč za pracovní sešit Hláskář

V případě zájmu o přihlášení dítěte do kurzu se nahlašte u své logopedky (Mgr. Kubíkové, Mgr. Pešové, Mgr. Kolářové) nebo pište na email logopedieliskovec3@gmail.com.

Proč právě metodika Elkonin?

Máte dítě v předškolním věku (starší 5 let) a obáváte se už nyní nástupu do školy? Mělo Vaše dítě potíže již s vývojem řeči, začalo pozdě mluvit, mělo a má výrazné potíže s výslovností nebo má hlubší potíže s řečí (např. špatně skládá věty a má potíže s porozuměním)? Vyskytuje se ve Vaší rodině dyslexie, případně další specifické poruchy učení? Vyrůstá Vaše dítě ve vícejazyčném prostředí?

Všechny výše zmíněné body mohou způsobit, že se dítěti nebude v první třídě dařit nácvik čtení. Dítě by mohlo zaostávat za spolužáky, a v dalších ročnících může mít potíže s porozuměním čteného textu (tzn. bude číst pouze mechanicky bez porozumění obsahu textu).

Těmto potížím a prvním neúspěchům ve škole můžeme předejít včasnou intervencí. Děti, které absolvují metodiku rozvoje jazykových schopností podle Elkonina budou na nácvik čtení dobře připravené a samotná výuka čtení jim nebude činiti potíže.

 Jak metodika funguje?

Metodika je rozdělena na dvě části – předgrafémovou a grafémovou. My si nyní přiblížíme předgrafémovou část.

Předpoklad pro bezproblémový nácvik čtení s porozuměním je dobře rozvinuté sluchové vnímání (fonematické/fonologické uvědomování). Dítě se musí dobře orientovat ve slově a být schopno v něm určit počet slabik, délku samohlásek, první hlásku slova, poslední hlásku slova a zvládnout slovo rozložit na jednotlivé hlásky (analýza) a z hlásek slovo poskládat (syntéza).

Toto vše se dítě naučí během jednoho školního roku, kdy bude procházet učebnici (tzv. Hláskář) lekci po lekci. Celý Hláskář je sestaven jako pohádka, kde se děti seznamují s kouzelnou krajinou slov a hlásek a postupně poznávají její obyvatele. Každý obyvatel má za úkol dítě něco naučit (seznámit ho s nějakým gramatickým jevem hravou formou). V krajině slov a hlásek žije například:

  • Mistr Slabika, který rozkládá slova na slabiky
  • Mistr Délka, který natahuje samohlásky
  • Hlásulky, které určují hlásky ve slově (první, poslední apod.)
  • Bacil Omyl, který dělá záměrně chyby a děti musí chyby odhalit a opravit
  • Ham, který reprezentuje samohlásky
  • Mlk, který reprezentuje souhlásky a další.

Po celou dobu předgrafémové části se vůbec nepracuje s grafickou podobou hlásek (tedy s písmeny), ale používají se barevné žetony pro schematické znázornění. Předgrafémová část tedy není o nácviku čtení jako takového, ale o přípravě kvalitní základny pro budoucí nácvik čtení v první třídě.

Po absolvování tohoto tréninku by mělo být dítě dostatečně připraveno na nácvik čtení jakoukoliv metodou (analyticko-syntetickou i genetickou). V případě, že se dítěti ani po absolvování předgrafémové části nedaří nácvik čtení, lze navázat na část grafémovou, kde se již seznámí i s grafickou podobou hlásek (s písmeny).

Během jednotlivých lekcí pracujeme s maňásky obyvatelů krajiny slov a hlásek (viz přiložené fotografie).

Kapacita kurzu je omezena na 5 dětí a přednost dostanou děti, které byly nahlášeny dříve.

Mistr Délka

Hlásulka

Bacil Omyl