Mgr. Pavlína Hrazdirová

klinický logoped

V letech 2007 až 2012 jsem úspěšně absolvovala bakalářské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a následně navazující magisterské studium Speciální pedagogiky – logopedie, surdopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Poté jsem nastoupila na pozici logopeda na Soukromé klinice LOGO s.r.o. a pracovala 6 let v ambulanci klinické logopedie. Během tohoto období jsem absolvovala předatestační přípravu a v roce 2017 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a získala diplom o specializované způsobilosti v oboru klinická logopedie. V roce 2018 jsem obdržela osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.

Během předatestační přípravy i po atestaci jsem absolvovala řadu povinných i nepovinných kurzů, odborných konferencí a stáží.

Absolvované kurzy:

Myofunkční terapie I. a II. (2013)

Incipientní koktavost (2014)

Dyslalie (2014)

Afázie I. (2014)

Koktavost, breptavost I. a II. (2015)

Vady a poruchy sluchu (2015)

Hlas (2015)

Vývojová dysfázie (2015)

Palatolalie (2015)

Neurologické poruchy řeči (2015)

Poruchy polykání (2016)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (2016)

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (2016)

Vyšetřovací testy v klinické logopedii (2017)

Afaziologie A a B (2017)

Základní kurz bazální stimulace (2017)

Terapie orální pozice (2017) a další

Absolvované stáže:

Soukromá  klinika LOGO s.r.o. (ambulantní i lůžková část, 2014)

Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část, 2016)

Soukromá ambulance klinické logopedie Olomouc (2017)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2017)

Mgr. Gabriela Kubíková

klinický logoped

V letech 2009 až 2015 jsem absolvovala nejprve baklářské a poté magisterské studium v oboru Speciální pedagogika – logopedie, surdopedie na Masarykově Univerzitě v Brně. Následně jsem začala pracovat jako logoped na Soukromé klinice LOGO s.r.o. a zařadila jsem se do předatestační přípravy. Logopedickou intervenci jsem vykonávala v logopedické ambulanci, dále jako vedoucí dětského stacionáře pro děti s narušenou komunikační schopností a také jsem pracovala s dospělými klienty v domovech pro seniory. V roce 2020 jsem složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie. V průběhu let jsem absolvovala mnoho odborných kurzů, stáží a konferencí. V oboru se neustále aktivně vzdělávám a sleduji nejnojvější výzkumy a doporučení.

 

Absolvované kurzy:

Vývojová dysfázie (2016)

Dyslálie (2016)

Myofunkční terapie 1 (2017)

Myofunkční terapie 2 (2017)

Afázie (2017)

Neurogenní poruchy řeči (2018)

Koktavost, breptavost I., II. (2018)

Hlas (2018)

Kurz KuPoz (2018)

Kurz KuPrev (2018)

Kurz Maxík (2018)

Polykání (2018)

Neurologie pro klinické logopedy (2018)

Kurz Neuro-vývojová stimulace – primární reflexy (2019)

Vady a poruchy sluchu (2019)

Kurz Hypo (2019)

Kurz Elkonin (2019)

Testy v klinické logopedii (2019)

Získané dysartrie (2020)

Afaziologie A (2020)

Afaziologie B (2020)

Poruchy komunikace ve vyšším věku, demence (2021)

Kurz tejpování (2021)

Palatolálie (2021)

Autismus (2022)

Základní kurz bazální stimulace (2022)

Edukace a reedukace hlasu (2023)

Absolvované stáže:

Soukromá  klinika LOGO s.r.o. (ambulantní i lůžková část, 2017)

Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část, 2018)

Dětská nemocnice Brno (ambulantní i lůžková část, 2019)

Soukromá ambulance klinické logopedie (PaedDr. Kopicová), Praha (2019)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2020)

Mgr. Adriana Pešová

logoped ve zdravotnictví

V roce 2023 jsem úspěšně zakončila magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně.  Ve stejném roce jsem absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Během studia vysoké školy jsem získala cenné zkušenosti jako školní speciální pedagog se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností.  Během této doby jsem také absolvovala kurz znakového jazyka pod Unií neslyšících Brno. Logopedie je mojí vášní, proto se v tomto oboru snažím neustále rozvíjet.

Absolvované kurzy:

AKK Logoped ve zdravotnictví (akreditováno MZ, 2023)

Kurz znakového jazyka (akreditováno MŠMT, 2021) 

Kurz Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (akreditováno MŠMT, PPP Brno, 2022)

Kurz Montessori pedagogika I (akreditováno MŠMT, 2019)

Absolvované stáže:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2023)

Soukromá klinika LOGO s.r.o. (ambulantní část, 2022)

Soukromá ambulance klinické logopedie Blansko (2022)