Mgr. Pavlína Hrazdirová

klinický logoped

V letech 2007 až 2012 jsem úspěšně absolvovala bakalářské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a následně navazující magisterské studium Speciální pedagogiky – logopedie, surdopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Poté jsem nastoupila na pozici logopeda na Soukromé klinice LOGO s.r.o. a pracovala 6 let v ambulanci klinické logopedie. Během tohoto období jsem absolvovala předatestační přípravu a v roce 2017 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a získala diplom o specializované způsobilosti v oboru klinická logopedie. V roce 2018 jsem obdržela osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.

Během předatestační přípravy i po atestaci jsem absolvovala řadu povinných i nepovinných kurzů, odborných konferencí a stáží.

Absolvované kurzy:

Myofunkční terapie I. a II. (2013)

Incipientní koktavost (2014)

Dyslalie (2014)

Afázie I. (2014)

Koktavost, breptavost I. a II. (2015)

Vady a poruchy sluchu (2015)

Hlas (2015)

Vývojová dysfázie (2015)

Palatolalie (2015)

Neurologické poruchy řeči (2015)

Poruchy polykání (2016)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (2016)

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (2016)

Vyšetřovací testy v klinické logopedii (2017)

Afaziologie A a B (2017)

Základní kurz bazální stimulace (2017)

Terapie orální pozice (2017) a další

Absolvované stáže:

Soukromá  klinika LOGO s.r.o. (ambulantní i lůžková část, 2014)

Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část, 2016)

Soukromá ambulance klinické logopedie Olomouc (2017)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2017)

Mgr. Gabriela Kubíková

klinický logoped

V letech 2009 až 2015 jsem absolvovala nejprve baklářské a poté magisterské studium v oboru Speciální pedagogika – logopedie, surdopedie na Masarykově Univerzitě v Brně. Následně jsem začala pracovat jako logoped na Soukromé klinice LOGO s.r.o. a zařadila jsem se do předatestační přípravy. Logopedickou intervenci jsem vykonávala v logopedické ambulanci, dále jako vedoucí dětského stacionáře pro děti s narušenou komunikační schopností a také jsem pracovala s dospělými klienty v domovech pro seniory. V roce 2020 jsem složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie. V průběhu let jsem absolvovala mnoho odborných kurzů, stáží a konferencí. V oboru se neustále aktivně vzdělávám a sleduji nejnojvější výzkumy a doporučení.

 

Absolvované kurzy:

Vývojová dysfázie (2016)

Dyslálie (2016)

Myofunkční terapie 1 (2017)

Myofunkční terapie 2 (2017)

Afázie (2017)

Neurogenní poruchy řeči (2018)

Koktavost, breptavost I., II. (2018)

Hlas (2018)

Kurz KuPoz (2018)

Kurz KuPrev (2018)

Kurz Maxík (2018)

Polykání (2018)

Neurologie pro klinické logopedy (2018)

Kurz Neuro-vývojová stimulace – primární reflexy (2019)

Vady a poruchy sluchu (2019)

Kurz Hypo (2019)

Kurz Elkonin (2019)

Testy v klinické logopedii (2019)

Získané dysartrie (2020)

Afaziologie A (2020)

Afaziologie B (2020)

Poruchy komunikace ve vyšším věku, demence (2021)

Kurz tejpování (2021)

Palatolálie (2021)

Autismus (2022)

Základní kurz bazální stimulace (2022)

Edukace a reedukace hlasu (2023)

Absolvované stáže:

Soukromá  klinika LOGO s.r.o. (ambulantní i lůžková část, 2017)

Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část, 2018)

Dětská nemocnice Brno (ambulantní i lůžková část, 2019)

Soukromá ambulance klinické logopedie (PaedDr. Kopicová), Praha (2019)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2020)

Mgr. Kristýna Janýšková

logoped ve zdravotnictví

V roce 2022 jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně zakončila magisterské studium Logopedie. V roce 2021 jsem absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V rámci několika dlouhodobých praxí na vysoké škole jsem získávala cenné zkušenosti v různých zařízení (např. Audio Fon Centr, Sanatoria Klimkovice, Soukromá klinika LOGO, VFN Praha, FN Brno). Během studia na vysoké škole jsem docházela na kurz znakového jazyka do Oblastní unie neslyšících v Olomouci. Se znakovým jazykem jsem se také setkávala na několika pobytech pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.