Mgr. Pavlína Hrazdirová

klinický logoped

V letech 2007 až 2012 jsem úspěšně absolvovala bakalářské studium Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a následně navazující magisterské studium Speciální pedagogiky – logopedie, surdopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Poté jsem nastoupila na pozici logopeda na Soukromé klinice LOGO s.r.o. a pracovala 6 let v ambulanci klinické logopedie. Během tohoto období jsem absolvovala předatestační přípravu a v roce 2017 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a získala diplom o specializované způsobilosti v oboru klinická logopedie. V roce 2018 jsem obdržela osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.

Během předatestační přípravy i po atestaci jsem absolvovala řadu povinných i nepovinných kurzů, odborných konferencí a stáží.

Absolvované kurzy:

Myofunkční terapie I. a II. (2013)

Incipientní koktavost (2014)

Dyslalie (2014)

Afázie I. (2014)

Koktavost, breptavost I. a II. (2015)

Vady a poruchy sluchu (2015)

Hlas (2015)

Vývojová dysfázie (2015)

Palatolalie (2015)

Neurologické poruchy řeči (2015)

Poruchy polykání (2016)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (2016)

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (2016)

Vyšetřovací testy v klinické logopedii (2017)

Afaziologie A a B (2017)

Základní kurz bazální stimulace (2017)

Terapie orální pozice (2017) a další

Absolvované stáže:

Soukromá  klinika LOGO s.r.o. (ambulantní i lůžková část, 2014)

Nemocnice Blansko (ambulantní i lůžková část, 2016)

Soukromá ambulance klinické logopedie Olomouc (2017)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2017)

Mgr. Jana Tižková

logoped ve zdravotnictví

V letech 2013 až 2018 jsem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity úspěšně absolvovala nejprve bakalářské prezenční studium Speciální pedagogiky a poté i prezenční magisterské navazující studium se specializací logopedie, surdopedie. Mám státní závěrečnou zkoušku z logopedie, surdopedie, specifických poruch učení, pedagogiky, psychologie a edukativních, intervenčních a terapeutických přístupů k dětem, žákům a dospělým se speciálními potřebami. Během vysokoškolského studia jsem také absolvovala 3 moduly českého znakového jazyka v České unii neslyšících.

Po studiu na vysoké škole jsem nastoupila na pozici logopeda v logopedické ambulanci na poliklinice v Litomyšli a zahájila svoji předatestační přípravu v oboru klinická logopedie. Poté jsem se přestěhovala zpět do Brna, kde aktuálně také pracuji.

Již od útlého věku mám moc ráda děti. Působila jsem několik let jako vedoucí ve skautském oddíle, ve kterém jsem sama od 5 let vyrůstala. Při studiu na vysoké škole jsem také po mnoho let hlídala děti hned v několika rodinách, nebo vedla zájmový kroužek logopedické prevence v MŠ. Baví mě však práce s lidmi obecně, proto ráda pracuji nejenom s dětmi, ale i s dospělými. Vzhledem ke své zálibě v cestování, pracovním pobytům v USA či ročnímu pomaturitnímu studiu angličtiny na jazykové škole jsem schopná provádět terapii také v anglickém jazyce.Mgr. Kristýna Janýšková

logoped ve zdravotnictví

V roce 2022 jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně zakončila magisterské studium Logopedie. V roce 2021 jsem absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V rámci několika dlouhodobých praxí na vysoké škole jsem získávala cenné zkušenosti v různých zařízení (např. Audio Fon Centr, Sanatoria Klimkovice, Soukromá klinika LOGO, VFN Praha, FN Brno). Během studia na vysoké škole jsem docházela na kurz znakového jazyka do Oblastní unie neslyšících v Olomouci. Se znakovým jazykem jsem se také setkávala na několika pobytech pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.